Terms & Conditions for use of iZettle Products and services

IZETTLE

 

Forbrugerrettigheder

Det er vores mission at gøre enkle kortbetalinger tilgængelige for alle. Vi arbejder hårdt for at levere en fantastisk betalingstjeneste, og vi sætter en ære i at gøre vores brugere tilfredse. Naturligvis tager vi vores brugeres input og feedback meget alvorligt. Så hvis du ikke er tilfreds med vores tjeneste, har vi en kundeombudsmand ansat, hvis opgave det er at lytte til din historie. Send dine oplysninger til thisisnotok@izettle.com.

 

Vi vil forsøge at besvare din e-mail i løbet af én arbejdsdag og vil naturligvis gøre vores bedste for at finde en løsning på dit problem så hurtigt som muligt.

Hvis du ikke føler at vi håndterer din klage på en passende måde, kan du naturligvis altid kontakte de relevante myndigheder i Danmark direkte. De lokale myndigheder for finansielle og forbrugerrelaterede sager kan yde assistance og vejlede dig i, hvad du kan forvente dig af en forbrugertjeneste. Vi kan ikke love dig at myndighederne kan hjælpe dig i lige præcis dit tilfælde, men de kan sandsynligvis henvise dig til andre tjenester eller til Forbrugerombudsmanden. Nedenfor er der angivet nogle links, som vi håber kan hjælpe dig på vej:

 

http://www.kfst.dk
http://www.fbr.dk
http://www.consumereurope.dk

GENERELLE VILKÅR

Sidst opdateret: 8 april 2016

iZettle AB, selskabs nr. 556806-0734, ("iZettle"), Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Sverige, leverer tjenester, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefoner og tablets ("Tjenesten"). Disse vilkår, inklusiv alle de regler og retningslinjer, som der heri refereres til ("Aftalen"), udgør den juridiske aftale mellem den person ("Brugeren"), som opretter en konto hos iZettle ("Kontoen") og iZettle, som regulerer Brugerens adgang til og brug af Tjenesten, idet denne adgang og brug er betinget af iZettles godkendelse som beskrevet i punkt 3.5 nedenfor.

iZettle har i henhold til hhv. den svenske lov om betalingskort (2011:755) og den svenske lov om betalingstjenester (2010:751) (samlet "Lovene") tilladelse til at udstede elektroniske penge og yde betalingstjenesteydelser og er registreret hos og kontrolleret af den svenske finansmyndighed. For at kunne levere Tjenesten har iZettle indgået aftale med de indløsende banker ("Indløserne") med henblik på at levere indløsningstjenesterne. Tjenesten reguleres, udover af Lovene, af regler og retningslinjer, som udstedes af Indløserne, samt af regler og retningslinjer (samlet benævnt "Kreditkortregler") fra de betalingskortudbydere, der udbyder de betalingskort, der accepteres på Tjenesten, inklusiv Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SPRL, American Express og andre betalingskortudbydere (samlet benævnt "Betalingskortsudbyderne"). Når Brugeren på det dertil beregnede sted har indikeret, at Brugeren har læst Aftalen og godkender denne, accepterer Brugeren, at Aftalen gælder for Brugerens rettigheder og forpligtelser i relation til Tjenesten, og Brugeren forpligter sig til at følge dem. Brugeren accepterer endvidere ansvar for, at de af Brugeren ansatte, der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, har læst, accepteret og overholder Aftalen. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten i forbindelse med Kontoen, uanset hvem, der faktisk har benyttet Tjenesten. Brugeren accepterer endvidere, at oplysninger, som kræves iht. lovgivningen, og andre oplysninger om Brugerens rettigheder og forpligtelser kan sendes til Brugeren elektronisk, og at Brugerens elektroniske signatur i aftaler og dokumenter har samme virkning, som hvis Brugeren underskrev i fysisk form.

TJENESTEN

1. GENERELT

1.1 Med Tjenesten kan Brugeren modtage betalinger foretaget med konto- og kreditkort ("Kort") via mobiltelefon og tablet, jf. dog punkt 15.1. I henhold til Aftalen vil iZettle på Brugerens konto registrere beløb, der modtages af iZettle ved betalingstransaktioner, som gennemføres via Tjenesten, og udbetale beløbet til den bankkonto, som Brugeren har angivet (efter fradrag af de i punkt 9 nedenfor anførte vederlag). Kontoen er registreret på en central server hos iZettle placeret i Sverige. Et beløb modsvarende saldoen på Kontoen holdes for Brugerens regning adskilt fra iZettles midler i banken (men sammen med midler opbevaret for andre kunder) på en dedikeret klientkonto i henhold til kravene i Lovene.

1.2 Brugeren får adgang til Tjenesten og Kontoen via iZettles mobile software applikation ("Applikationen") og hjemmeside www.izettle.com/dk ("Hjemmesiden"). Tjenesten kan anvendes via en kompatibel kredit- og betalingskortlæser.

1.3 iZettle kan når som helst revidere eller ændre Tjenesten. iZettle forsøger altid at underrette Brugeren om eventuelle ændringer med rimelig varsel på Hjemmesiden, via e-mail til den af Brugeren oplyste adresse eller via Applikationen. iZettle forbeholder sig dog ret til at gennemføre sådanne ændringer med umiddelbar virkning for at opretholde sikkerheden i sit system eller for at overholde love, bestemmelser eller regler fastsat af Indløserne eller Betalingskortudbyderne.

1.4 Der gælder en række begrænsninger for brugen af Tjenesten, som især relaterer sig til antallet af daglige betalingskorttransaktioner og udbetalinger til Brugerens bankkonto som beskrevet nærmere på Hjemmesiden. I tilfælde af spørgsmål vedrørende disse begrænsinger kan man kontakte kundeservice på help@izettle.com.

2. FORUDSÆTNINGER FOR OG BEGRÆNSNINGER I BRUG AF TJENESTEN

2.1 Ved at acceptere denne Aftale bekræfter Brugeren: (i) at Brugeren – hvis denne er en fysisk person – , og enhver der benytter Tjenesten på Brugerens vegne, er mindst 18 år, at Brugeren har bopæl i Danmark, og (ii) at indbetalinger, som gennemføres via Tjenesten, overholder de gældende love og bestemmelser.

2.2 Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at opnå betaling for varer og tjenester, som (i) indeholder tobak, og som er blevet erhvervet via internet, (ii) vedrører pornografi, inklusive sexklubber, escortservice, aviser, film eller billeder med pornografisk indhold samt sexhjælpemidler, hvis de er de eneste produkter, der forhandles, (iii) vedrører såkaldt timesharing, (iv) udgør receptpligtige lægemidler og fjernforhandles (forudsat at sælgeren ikke har indhentet tilladelse til at forhandle sådanne lægemidler iht. gældende love og bestemmelser) eller narkotika, (v) vedrører dating (inklusive sexdating), (vi) udgør våben, (vii) vedrører spil, væddemål, lotteri, bingo og andre kasinotjenester (dette gælder dog ikke spille- og lotterivirksomhed, som har tilladelse fra de relevante myndigheder), (viii) vedrører såkaldte anonymitetstjenester, (ix) vedrørende værdibeviser med en varighed på mere end 36 måneder, (x) vedrørende virtuel valuta, (xi) vedrører erotisk dans eller lignende tjenester, (xii) udgør finansielle tjenester eller (xiii) er forbudt i henhold til lovgivningen eller i øvrigt er tvivlsomme set ud fra et risiko-, reklamations- eller renomméperspektiv. iZettle forbeholder sig ret til at vurdere Brugerens anvendelse af Tjenesten som hørende under et at de anførte punkter og dermed som værende uforeneligt med denne Aftale.

2.3 Brugeren må ikke (i) anvende beløbsgrænser for accept af et Kort, (ii) anvende en højere pris eller tillægge vederlag for brug af et Kort i forbindelse med en betalingstransaktion eller (iii) give kontantrabat ved betalingstransaktionen, (iv) udføre betalingstransaktionen i et andet land end Danmark eller i anden valuta end DKK, (v) diskriminere mellem forskellige typer af Kort, (vi) direkte eller indirekte behandle en betalingstransaktion, der ikke forløber direkte mellem Brugeren og kortindehaveren, eller hvor Brugerne ved eller burde vide, at transaktionen er ulovlig eller uautoriseret af kortindehaveren, (vii) udgør refinansiering af en eksisterende forpligtelse for kortindehaveren, (viii) forudsætter kortindehaverens afkald på ret til at anfægte betalingstransaktionen, (ix) kræver at kortindehaveren afslører sin hemmelige kode på noget tidspunkt i forbindelse med transaktionen, (x) hvor kortindeholder skal benytte en chip eller hemmelig kode eller kvittering til fornyelse af hemmelig kode eller kvittering, eller (xi) udføre betaling for et enkelt køb af vare eller serviceydelse ved hjælp af flere betalingstransaktioner.

2.4 Brugeren må ikke anvende Tjenesten til at udføre betalingstransaktioner med Kort, der er udstedt til Brugeren.

2.5 For at kunne levere Tjenesten har iZettle indgået aftaler med den indløsende bank og med Betalingsudbyderne. Den indløsende bank og Betalingsudbyderne sætter visse grænser med hensyn til Brugerens årlige transaktionsvolumen på Kort fra MasterCard og Visa i forbindelse med Tjenesten. Grænsen for henholdsvis MasterCard og Visa er USD 100.000. Hvis de samlede årlige transaktioner vedrørende Kontoen via Kort udstedt af MasterCard eller Visa overstiger en værdi på USD 100.000 (eller tilsvarende beløb i DKK), vil iZettle meddele Brugeren dette, og give Brugeren mulighed for i stedet at indgå en udvidet aftale (en ”Premium iZettle Merchant Agreement”), hvor den indløsende bank indgår som part, hvilket vil muliggøre fortsat brug af Tjenesten. Hvis Brugeren ikke kan acceptere betingelserne i Premium iZettle Merchant Agreement, vil iZettle ikke være i stand til lade Brugeren gennemføre transaktioner med brug af Tjenesten, når den pågældende grænse er overskredet. I så fald vil iZettle eventuelt ophører helt med levering af Tjenesten til Brugeren, jf. herved punkt 26.3. Brugeren skal give iZettle besked, straks Brugeren bliver opmærksom på, at transaktions volumen muligvis vil overskride den anførte grænse.

2.6 Hvis Brugeren er oprettet hos iZettle som en fysisk person, og den årlige omsætning i forhold til Kontoen, eller antallet af modtagene betalinger ved brug af Tjenesten, eller andre forhold i øvrigt, efter iZettles rimelige skøn tyder på, at Tjenesten rent faktisk benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, skal Brugeren efter påkrav fra iZettle anmode iZettle om overgang til registrering som erhvervsdrivende. Afslår Brugeren dette, kan iZettle bringe Aftalen til ophør jf. punkt 26.3.

2.7 Brugeren må hverken bruge iZettle, Indløserne eller Betalingskortudbyderne som reference eller til akkreditering i forhold til Brugerens varer eller tjenester.

3. KONTOEN OG TILMELDING TIL TJENESTEN

3.1 For at anvende Tjenesten skal Brugeren oprette en Konto. Ved registrering har Brugeren pligt til at oplyse korrekte og fuldstændige oplysninger. Så længe Brugeren er tilmeldt Tjenesten, har Brugeren også pligt til straks at opdatere oplysningerne, hvis de ændres. Hvis Brugeren ikke angiver korrekt, fuldstændig og opdateret information, kan iZettle være afskåret fra levering af Tjenesten og opfylde Aftalen. Brugeren anerkender iZettles ret til spærring af Kontoen, suspension af Tjenesten og ophør efter punkt 26.3, såfremt Brugeren ikke har leveret korrekt, fuldstændig og opdateret information.

3.2 Som led i kontrol af Brugerens ret til den i punkt 7.1 anførte konto, har iZettle ret til at rekvirere information fra den pågældende bank. Brugeren anerkender denne ret til indhentelse af information, og vil yde iZettle enhver rimelig assistance i forbindelse dermed.

3.3 Hvis iZettle konstaterer, at modtaget information vedrørende den i punkt 7.1 nævnte konto på nogen som helst vis er forkert eller utilstrækkelig, forbeholder iZettle sig ret til ikke at indbetale beløb på den pågældende konto, indtil korrekt og fyldestgørende information er modtaget og verificeret af iZettle. For en god ordens skyld præciseres det, at iZettle intet ansvar har for beløb, der indbetales til forkert konto som følge af forkert eller utilstrækkelig information fra Brugeren.

3.4 Når Brugeren tilmelder sig Tjenesten og accepterer denne Aftale, gennemfører iZettle kontrol i overensstemmelse med direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, svensk lov (2009:62) om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer samt sådanne andre kontroller lovgivningen måtte forpligte iZettle til at udføre. iZettle indhenter eventuelt supplerende kreditoplysninger om Brugeren. Brugeren giver sit samtykke til, at iZettle indhenter sådanne kreditoplysninger og foretager sådanne kontroller samt forpligter sig til i nødvendigt omfang at bistå dertil. Se endvidere punkt 27.

3.5 iZettle afgør efter eget skøn, om Brugeren skal have adgang til Tjenesten. Først når iZettle har besluttet at give Brugeren adgang til Tjenesten, er iZettle bundet af denne Aftale.

3.6. De tekniske krav, som iZettle stiller til Brugerens mobiltelefon og tablet, kan findes på Hjemmesiden. Det er ikke tilladt at benytte Tjenesten med en mobiltelefon eller tablet, hvis tekniske beskyttelse/blokering er omgået, eksempelvis ved foretagelse af et ”jailbreak” eller ”cracking”.

3.7 Brugerens adgang til Tjenesten via mobiltelefon eller tablet afhænger af tjenester, som Brugeren får leveret fra tredjepart. Disse tredjeparter kan eventuelt afkræve Brugeren betaling for at få adgang til Tjenesten (f.eks. for adgang til Internettet eller for overførsel af data via Internettet). Brugeren er ansvarlig for betaling deraf. Brugerens anvendelse af Tjenesten kan også være omfattet af vilkårene for Brugerens aftale med sin leverandør af mobiltelefonitjenester.

3.8 Hvis Brugeren er en forbruger, kan Aftalen frit bringes til ophør ved Brugerens skriftlige meddelelse herom til iZettle indenfor en frist på 14 dage regnet fra Aftalens indgåelse. Meddelelse herom kan gives til iZettle på følgende adresse iZettle AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, Sverige eller e-mail help@izettle.com. Bringer Brugeren Aftalen til ophør efter denne bestemmelse om fortrydelselsret, betaler iZettle Brugerens tilgodehavende senest 30 dage efter modtagelse af besked om sådan udnyttelse af fortrydelsesretten. iZettle refunderer i så fald det fulde beløb, der måtte være betalt for Tjenesten. iZettle vil normalt benytte samme betalingsmetode, som Brugeren benyttede ved sin oprindelige betaling. iZettle skal dog ikke refundere eventuelle beløb betalt for transaktioner udført ved hjælp af Tjenesten.

4. UDFORMNING OG BESKYTTELSE AF LOGIN-DATA OSV.

4.1 Brugeren er forpligtet til at følge iZettles til hver en tid gældende rutiner og sikkerhedsinstruktioner vedrørende adgangskode og andre login-data, som beskrives på Hjemmesiden.

4.2 Det er Brugerens ansvar at sørge for, at kontonummeret og adgangskoden samt de øvrige login-data til Tjenesten ("Kontooplysningerne") opbevares sikkert, og at andre ikke får adgang til dem. Brugeren forpligter sig til at opbevare kontooplysningerne, så de er utilgængelige for uvedkommende. Kontooplysningerne er personlige og må ikke af Brugeren overlades til andre eller anvendes af andre end Brugeren.

4.3 iZettle antager, at det er Brugeren, som er afsender af betalingsordrer og andre instruktioner, når de sendes vha. Brugerens login-data og adgangskode. Brugeren skal derfor straks underrette iZettle via Hjemmesiden eller ændre login-data, hvis der er grund til at antage, at uvedkommende har fået adgang til eller kendskab til dem.

5. BRUGERENS FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED BRUG AF TJENESTEN

5.1 Ud over det, der er angivet i punkt 3.1 ovenfor, er Brugeren forpligtet til at – forudsat at Brugeren ikke anvender Tjenesten i egenskab af forbruger – oplyse iZettle om adresser på alle sine kontorer og forretningssteder, samtlige firmaer, der anvendes, og en fuldstændig beskrivelse af de produkter og tjenester, som Brugeren leverer. Så længe Brugeren er tilsluttet Tjenesten, skal Brugeren uden unødigt ophold opdatere oplysningerne, såfremt disse ændres. Ved fejlagtige oplysninger har iZettle ret til at nedlægge kontoen og afbryde Brugerens adgang til brug af Tjenesten.

5.2 Brugeren skal overholde lovgivningen og skal på rimelig anfordring fra iZettle bistå iZettle i forhold til overholdelse af gældende lovgivning, regler og anvisninger fra Indløserne eller Betalingskortudbyderne samt øvrige forpligtelser i forbindelse med Tjenesten, Brugeren vil endvidere følge de anvisninger vedrørende Tjenesten, som iZettle måtte udstede fra tid til anden.

5.3 Brugeren er forpligtet til at holde iZettle skadesløs i forbindelse med ethvert krav fra tredjeparter over for iZettle som følge af Brugerens anvendelse af Tjenesten i strid med (i) Aftalen, (ii) gældende lovgivning eller bestemmelser eller (iii) i strid med de regler, der fastlægges af eller på anden vis gælder for Indløserne eller Betalingskortudbydere.

5.4 Brugeren skal straks meddele iZettle om eventuel konkurs, fogedforretning, arrest, tvangsakkord, rekonstruktion eller lignende skridt mod Brugeren eller mod nogen af Brugerens eventuelle ejere. Brugeren skal endvidere underrette iZettle om enhver lovovertrædelse eller krænkelse af Aftalen, som Brugeren måtte blive opmærksom på i forbindelse med Aftalen eller Tjenesten.

5.5 Brugeren garanterer, at Tjenesten kun benyttes af Brugeren til Bona Fide transaktioner.

6. LICENS

6.1 iZettle giver Brugeren en uoverdragelig licens til Applikationen og ret til at anvende sådanne andre former for software og internetbaserede tjenester, som er nødvendige for at benytte Tjenesten. Brugeren har også – på de vilkår, der specifikt angives i forbindelse dermed – ret til at downloade og installere opdateringer af Tjenesten.

6.2 Brugeren har ikke ret til at (i) overdrage, udstede licens til, kopiere, publicere eller distribuere Tjenesten, (ii) tillade tredjepart at anvende Tjenesten, (iii) overdrage rettigheder, som Brugeren har opnået iht. Aftalen, eller (iv) omgå nogen af de tekniske begrænsninger af Tjenesten eller dekompilere eller på anden vis ændre Tjenesten, medmindre andet følger af gældende præceptiv lovgivning.

7. KONTOEN

7.1 Midler, som indbetales til Brugeren på iZettles klientkonto, udbetales til en af Brugeren oplyst bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor.

7.2 Midler, som iZettle tilbageholder for Brugerens regning, opbevares i på en eller flere klientkonti i banker valgt til dette formål af iZettle under overholdelse af Lovene ("Klientkontoen"). iZettle alene har bestemmelsesret over oprettelse og vedligeholdelse af alle klientkonti.

8. HVILENDE KONTO

8.1 Hvis der ikke forekommer nogen aktivitet på Kontoen i mindst to sammenhængende år, og Brugeren har en positiv saldo på sin konto, vil iZettle underrette Brugeren herom pr. e-mail til Brugerens registrerede adresse og give Brugeren mulighed for at beholde Kontoen eller hæve Brugerens indestående saldo på Klientkonti og lukke Kontoen. Hvis Brugerens svar ikke kommer iZettle i hænde inden for 30 dage fra den dag, hvor meddelelsen afsendes, lukker iZettle automatisk Kontoen, og Brugerens adgang behandles iht. gældende lovgivning og tilfalder – i den udstrækning, det er tilladt – iZettle.

9. BETALINGSVILKÅR

9.1 For brug af Tjenesten accepterer du at betale gebyrer fastsat af os i overensstemmelse med gebyrbilag. Ved at acceptere denne Aftale, anmoder du os om at opkræve, og accepterer at vi opkræver, gebyrer (som et blandet detailhandelsgebyr) fastsat af os i overensstemmelse med gebyrbilag. Tjenesten er en momsfritaget betalingstjeneste. Vi forbeholder os retten til at ændre vores gebyrsatser på et hvilket som helst tidspunkt, jf. punkt 30. Gebyrerne vil blive pålagt på tidspunktet for en korttransaktions gennemførelse og vil blive fratrukket det beløb vi modtager, og krediteret din Konto. 9.2 iZettle har til enhver tid ret til i indestående på Brugerens konto at modregne forfaldne fordringer, som iZettle har over for Brugeren.

9.3 Alle vederlag debiteres Brugeren, når det aktuelle beløb overføres fra iZettles Klientkonto til Brugerens bankkonto i henhold til punkt 22 nedenfor.

10. VEKSELKURSER

10.1 På Hjemmesiden er angivet de vekselkurser, som til hver en tid anvendes ved betaling, som sker i anden valuta end DKK. Før hver betalingstransaktion skal Brugeren informere kunden om, at der foretages en veksling samt om den anvendte vekselkurs.

11. LEVERING AF TJENESTEN

11.1 Tjenesten leveres normalt 24 timer i døgnet, alle ugens dage. iZettle garanterer imidlertid ikke, at Tjenesten er fri for fejl eller udfald i dette tidsrum.

11.2 Fra tid til anden udfører iZettle vedligeholdelse af og opgradering af Tjenesten, hvilket kan medføre afbrud, forsinkelser eller fejl i den. iZettle forsøger altid at annoncere planlagt vedligeholdelse på forhånd, men kan ikke garantere, at det altid vil blive meddelt. Desuden kan Tjenesten indeholde fejl og bugs, som kan medføre afbrud og fejl. Brugeren er indforstået med dette og accepterer, at iZettle kan kontakte Brugeren med henblik på at hjælpe Brugeren med Tjenesten og anmode om oplysninger til brug for at identificere og afhjælpe fejl.

11.3 Brugerens adgang til Tjenesten afhænger desuden af tjenester fra tredjepart (såsom mobiltelefonitjenester). iZettle har intet ansvar for sådanne tjenesters udførelse.

12. REKLAMATIONER OG PLIGT TIL AT PÅTALE UAUTORISEREDE TRANSAKTIONER

12.1 Hvis Brugeren (i) vil påberåbe sig fejl i Tjenesten, eller (ii) formoder at der er begået en fejl eller foretaget en uautoriseret transaktion i forhold til Kontoen, skal kunden underrette iZettle herom unden unødig ophold, efter at Brugeren har opdaget eller burde have opdaget dette, ved at kontakte iZettle via Hjemmesiden.

13. IZETTLES ANSVAR FOR TJENESTEN

13.1 Med de begrænsninger, der er angivet i punkt 14 nedenfor, er iZettle ansvarlig for, at betalingstransaktioner, der gennemføres via Tjenesten, udføres korrekt, at betalingsinstrukser, der formidles via Tjenesten, overføres korrekt til kortindehaverens betalingsformidler, samt at midler krediteret Brugeren betales som anført i punkt 22, med mindre andet fremgår af Aftalen. Udføres en betalingstransaktion ikke korrekt, eller udføres den slet ikke, skal iZettle på anmodning fra Brugeren, forsøge at spore betalingstransaktionen og meddele Brugeren resultatet heraf.

13.2 Hvis Brugeren er en forbruger, er iZettle ansvarlig for sådanne gebyrer og renter, som Brugeren måtte skulle betale som resultat af en fejlagtig betaling, såfremt iZettle er ansvarlig for den pågældende fejl. Er Brugeren ikke en forbruger, har iZettle intet ansvar for sådanne renter, gebyrer eller andre tab ved fejlagtig betaling.

13.3 iZettle er ikke ansvarlig for (i) andre brister eller fejl i forbindelse med udførelsen af Tjenesten, (ii) at Tjenesten altid er tilgængelig til gennemførelse af betalingstransaktioner eller (iii) uautoriseret adgang til eller brug af kontooplysninger gemt på iZettles server, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

13.4 Såfremt iZettle opnår kendskab vedrørende uberettiget adgang til Kontooplysninger på iZettles server, skal iZettle straks oplyse Brugeren herom samt, i det omfang dette måtte være muligt, om hvilke kontooplysninger dette vedrører.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1 iZettle er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom udebleven indtjening, tab af data og andre tab i forbindelse med brugen af eller manglende brug af Tjenesten, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

14.2 iZettles fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelse fra tredjemand samt følgerne deraf. iZettle fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for forhold, der følger af iZettles bestræbelser på overholdelse af gældende lovgivning, pålæg fra offentlig myndighed, krig, uheld, naturkatastrofer, strejke, blokade og tilsvarende begivenheder, uanset om iZettle er årsag til, deltager i eller genstand for sådanne begivenheder.

BETALINGSTRANSAKTIONER

15. ACCEPTEREDE BETALINGSKORT OG BETALINGSMETODER OSV.

15.1 Inden for Tjenestens rammer kan betalingstransaktioner kun ske med de betalingskort, der er angivet på Hjemmesiden. Det udvalg af Kort, der accepteres, kan ændres når som helst og uden foregående varsel. Brugeren skal i forhold til hele sit sortiment af varer og tjenesteydelser acceptere alle sådanne Kort, der er angivet på Hjemmesiden.

15.2 Tjenesten kan kun benyttes til transaktioner, hvor både Kortet og kunden er fysisk til stede på transaktionstidspunktet.

16. KONTROL I FORBINDELSE MED EN BETALINGSTRANSAKTION

16.1 Brugeren skal i forbindelse med betaling udføre den nedenfor angivne kontrol:

KORTET

Brugeren skal gennem visuel kontrol sikre, at (i) Kortet ikke er udløbet, (ii) eventuelt kontonummer angivet på forsiden stemmer overens med eventuelt kontonummer angivet på Kortets bagside, (iii) Kortet er forsynet med kortindehaverens underskrift, (iv) at underskriften på Kortet svarer til underskrift givet i forbindelse med brug af Tjenesten, (v) Kortet ikke bærer spor af ændringer, (vi) information på Kortet, som f.eks. angivelse af kortindehaverens køn harmonerer med Brugerens konstateringer, og (vii) at navnet på Kortet svarer til kortindehaverens identitetskort. Hvis ovenstående ikke overholdes, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel.

IDENTITETSKORT

Hvis det betalte beløb overstiger det beløb, som iZettle til enhver tid måtte fastsætte, og annoncere via Applikationen eller på anden vis, skal kortholderen via sådan gyldig legitimation, der generelt accepteres af pengeinstitutter, dokumentere sig som kortindehaver. Kan sådan legitimation ikke præsteres, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel.

UNDERSKRIFT

Brugeren skal sammenligne kortindehaverens underskrift med underskriften på betalingskortet og på legitimationen. Hvis det ikke stemmer overens, må Kortet ikke accepteres som betalingsmiddel.

16.2. Ved brug af chip eller PIN kode skal der ikke kræves dokumentation, medmindre sådant krav om legitimation følger af lovgivningen.

17. GODKENDELSE AF BETALINGSTRANSAKTIONEN

17.1 Kortindehaveren godkender betalingstransaktionen, og at beløbet trækkes fra dennes konto, ved på det angivne sted i Applikationen at underskrive den elektroniske signaturkvittering med sit navn, medmindre Applikationen i stedet anmoder om angivelse af PIN.

18. KVITTERING

18.1 iZettle udsteder kun elektroniske kvitteringer pr. e-mail eller sms.

18.2 På anmodning herom fra kortindehaveren skal Brugeren udstede en skriftlig kvittering vedrørende den udførte betalingstransaktion.

18.3 iZettle herved påminder Brugeren om overholdelse af eventuelle forpligtelser i henhold til momsloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 med tilhørende bekendtgørelser og senere ændringer).

19. TILBAGEKALDELSE AF BETALINGSORDRE

19.1 Betalingsordren må ikke tilbagekaldes sendere end den dag, hvor kortindehaveren har gennemført ordren eller har givet godkendelse til at gennemføre transaktionen.

20. BEKRÆFTELSE AF TRANSAKTIONER

20.1 Du kan tilgå dine transaktionsoplysninger ved at logge ind på din Konto. Du kan også få adgang til rapporter, som kan downloades. Transaktionsoplysningerne vil indeholde alle påløbne gebyrer, alle øvrige beløb trukket på din Konto i den relevante periode samt oplysninger om udbetalinger til din angivne bankkonto. Måden hvorpå vi leverer transaktionsoplysningerne vil gøre det muligt for dig at gemme og genskabe oplysningerne i uændret form, f.eks. ved at udskrive kopier. Vi vil levere transaktionsoplysninger med referencenummer, som gør det muligt at identificere pågældende transaktion, transaktionsbeløbet i den valuta den er krediteret din Konto og gebyrets størrelse for transaktionen. Ved at acceptere denne Aftale anmoder du os om at indsamle, og accepterer at vi indsamler og sammenkører, disse oplysninger efter varemærke, anvendt applikation, betalingsmiddel og gældende interbankgebyrer afhængig af transaktionen, og at vi gør disse oplysninger tilgængelige for dig løbende, minimum én gang om måneden, via din Konto i et format, der gør det muligt for dig at gemme og genskabe oplysningerne i uændret form (eksempelvis i PDF-format).Ved opsigelse af aftalen er iZettle, ud over det, som loven foreskriver, ikke forpligtet til at gemme eller udlevere dokumentation eller anden form for information i forbindelse med transaktioner, der gennemføres via Tjenesten.

21. TILBAGEBETALING OG RETURNERING

21.1 Ved indgåelse af denne Aftale accepterer Brugeren at indsende alle tilbagebetalinger og justeringer vedrørende tilbagelevering af produkter og/eller serviceydelser gennem Tjenesten til kundens betalingskort i overensstemmelse med Aftalens vilkår og de gældende Kreditkortregler. I henhold til Kreditkortreglerne skal Brugeren (i) opretholde rimelige regler for returnering, afbestilling og ændringer, (ii) på købstidspunktet oplyse om Brugerens returnerings- og afbestillingspolitik overfor kunden, (iii) ikke give kunden kontant tilbagebetaling i forbindelse med et betalingskorttransaktion, medmindre dette er et lovmæsigt krav, og (iv) ikke modtage kontant betaling eller andre værdigenstande for at foretage en tilbagebetaling af en betalingskortstransaktion.

21.2 Fuldtænding tilbagebetaling skal være på det samme beløb som beløbet ved den oprindelige transaktion, inklusive skatter, afgifter og administrationsgebyr. Det tilbagebetalte beløb må ikke overstige det oprindelige salgsbeløb, med undtagelse af beløb, der udgør tilbagebetaling til kunden for fragt i forbindelse med returnering af produkterne. Tilbagebetalinger gennem Tjenesten skal ske inden 30 dage fra den oprindelige transaktion. Ved afsluttede tilbagebetalinger vil iZettle trække det tilbagebetalte beløb (inklusiv gebyrer) fra (i) beløb i Brugerens favør i forbindelse med behandling af andre betalingskorttransaktioner, eller (ii) beløb på Brugerens Konto. Hvis disse beløb ikke er tilstrækkelige, giver Brugeren iZettle tilladelse til at foretage en debitering på Kundens bankkonto på det beløb, som kræves for at for kunne foretage tilbagebetalingen til kundens betalingskort. Hvis iZettle ikke kan få adgang til Brugerens bankkonto via den direkte debitering, skal Brugeren straks betale alle skyldige beløb til iZettle efter påkrav herom. Brugeren er eneansvarlig for godkendelse og behandling af returnering af sine varer og/eller serviceydelser. iZettle er ikke ansvarlig for behandling af returnerede varer og/eller serviceydelser.

22. UDBETALING TIL BRUGERENS BANKKONTO

22.1 Midler, som indbetales til Brugeren ved en betalingstransaktion indbetales ikke til Brugerens bankkonto, før transaktionen er endelig gennemført. I den forbindelse anses en transaktion for gennemført, når iZettle har modtaget midlerne fra den relevante Indløser eller Betalingskortudbyder på Klientkontoen. Når iZettle har verificeret Brugerens konto, vil iZettle, på den første bankdag efter betalingen er indgået på iZettles Klientkonto, initiere en betaling af beløb, der er krediteret Brugeren (fratrukket gebyrer, tilbageførsler, krav eller andre beløb i iZettles favør) til Brugerens konto, med mindre andet følger af Aftalen. Alt afhængig af den anvendte kortlæser-type, af hvorvidt Brugerens kunde har godkendt betalingstransaktionen med underskrift eller ved brug af PIN, eller på anden måde på grund af risiko og transaktionshistorie, vil tidspunkt for betaling til Brugerens bankkonto være forskellig, og følge de tidsfrister og perioder, der fra tid til anden måtte være meddelt til Brugeren. Information om gældende tidsrammer og frister for betaling til Brugerens konto kan findes på Hjemmesiden. På Hjemmesiden vil Brugeren få information om betalinger foretaget til Brugerens bankkonto. På Kontoen kan Brugeren vælge alternative udbetalingsplaner og/eller instruere iZettle om at opretholde en balance på Kontoen til dækning af tilbagebetalinger.

22.2 iZettle forbeholder sig ret til at udsætte betalinger til Brugerens bankkonto og begrænse adgangen til beløb på Brugerens Konto i de tilfælde, hvor iZettle skal foretage en undersøgelser eller løse en igangværende tvist vedrørende Brugerens Konto og/eller, hvor det er nødvendigt for at overholde gældende lovgiving eller retsordre eller anden begæring fra politiet eller anden offentlig myndighed. iZettle forbeholder sig endvidere ret til midlertidigt at suspendere eller forsinke betalinger til Brugerens bankkonto eller til at afmærke et beløb, som iZettle kan beholde på Brugerens Konto eller på en separat reservekonto for at sikre overholdelse af Brugerens forpligtelser i henhold til denne Aftale.

23. TILBAGEFØRSEL OG TRANSAKTIONER, DER BESTRIDES

23.1 Et beløb, der kan henføres til en transaktion, kan debiteres Klientkontoen eller, hvis beløbet allerede er udbetalt, kræves tilbagebetalt fra Brugeren (begge handlinger benævnt en "Tilbageførsel"), hvis transaktionen (i) bestrides på nogen som helst måde (herunder i relation til manglende levering eller forsinkelse af varerne eller tjenesteydelserne eller, hvis disse ikke stemmer overens med branchestandarder), (ii) af nogen årsag trækkes tilbage af Betalingskortudbyderen, Indløserne, kunden eller betalingskortudstereden (iii) ikke er tilladt, eller iZettle har anledning til at tro, at transaktionen ikke er godkendt, eller (iv) påstås at være ulovlig, tvivlagtig eller i strid med denne Aftale eller Indløsernes eller Betalingskortudbyderens regler. Brugeren må ikke gentage betalinger, der har været genstand for Tilbageførsel.

23.2 Før hver transaktion, som kan resultere i Tilbageførsel, har iZettle ret til på Klientkontoen at tilbageholde et beløb, som modsvarer den mulige Tilbageførsel. iZettle har ret til at trække et beløb fra Klientkontoen svarende til tilbageførslen og vederlag, afgifter eller bøder, der kan henføres til tilbageførslen eller generelt til tilbageførsler vedrørende Brugeren.

23.3 Hvis der ikke er tilstrækkeligt med midler på Klientkontoen til at dække tilbageførslen, skal Brugeren straks erstatte iZettle for det (inklusive iZettles omkostninger i forbindelse med tilbageførslen).

23.4 Hvis iZettle vurderer, at der forekommer en hyppig Tilbageførsel på Brugerens konto, forbeholder iZettle sig ret til at gennemføre kontrol eller fastsætte vilkår for brug af Kontoen og Tjenesten, inklusive at fastsætte nye vederlag for bearbejdning af transaktioner, afkræve et rimeligt reservebeløb til dækning af kommende tilbageførsler og afgifter, begrænse mulighederne for udtog fra Klientkontoen samt opsige aftalen og afslutte Tjenesten.

23.5 Brugeren forpligter sig til på rimelig begæring at hjælpe iZettle i forhold til omtvistede betalingstransaktioner samt med at kontrollere transaktioner, som gennemføres via Tjenesten. iZettle kan kræve nødvendig information fra Brugeren med det formål at bestride tilbageførsler.

23.6 Brugeren friholder iZettle fra enhver form for tab, udgift og ansvar, der måtte skyldes krav mod iZettle som følge af Ydelsens levering, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav vedrørende mangler ved produkter eller ydelser købt med betalingskort eller transaktioner behandlet af iZettle.

ØVRIGE BESTEMMELSER

24. TAVSHEDSPLIGT OG LAGRING AF DATA

24.1 Brugeren er forpligtet til at beskytte og undgå uautoriseret afsløring af betalingskortoplysninger og enhver anden oplysning om kunden, som Brugeren får adgang til ved gennemførelse af betalingstransaktioner, medmindre andet følger af Aftalen. Hvis Brugeren bliver opmærksom på, eller får mistanke om, sådan eventuel uautoriseret afsløring, skal Brugeren straks informere iZettle herom, og give iZettle sådan dokumentation eller anden assistance, og følge sådanne instrukser, som iZettle måtte anmode om eller give i den forbindelse. Brugeren er desuden forpligtet til at håndtere betalingskortsoplysninger i henhold til de standarder og retningslinjer, som PCI DSS stipulerer fra tid til anden, og som er tilgængelige på www.pcisecuritystandards.org.

24.2 Den i 24.1 nævnte information må af Brugeren kun benyttes som led i brug af Tjenesten samt i overensstemmelse med Aftalen og lovgivningen, herunder skal Brugeren overholde lovgivningen om beskyttelse af persondata.

24.3 Brugeren anerkender, at iZettle må videregive enhver information formidlet til iZettle eller Indløserne til Betalingskortudbyderne som led i verifikation af enkeltpersoners identitet, herunder identitet på kunder, i henhold til Betalingskortudbydernes regler og gældende lovgivning i øvrigt, jf. herved punkt 27.

25. SYNSPUNKTER ANGÅENDE TJENESTEN

25.1. Brugeren kan pr. mail til adressen hello@izettle.com, eller direkte til den ansvarlige hos iZettle på adressen thisisnotok@izettle.com, komme med synspunkter om eller forslag til Tjenesten. iZettle påtager sig ikke noget ansvar for sådanne synspunkter og ideer. Brugeren har ikke ret til erstatning for synspunkter og ideer, som fremsættes der, og iZettle kan frit anvende dem og udnytte alle rettigheder i forbindelse med dem.

26. AFTALETID OG OPSIGELSE

26.1 Aftalen gælder indtil den bringes til ophør i overensstemmelse med Aftalen. Brugeren har ret til når som helst at opsige Aftalen og afslutte sin konto med umiddelbar virkning ved at kontakte iZettle via Hjemmesiden www.izettle.com/dk. iZettle har ret til at opsige Aftalen med et opsigelsesvarsel på to måneder.

26.2 Denne aftale ophører straks med at gælde, hvis iZettles indløsningsaftale ophører med at gælde, eller hvis iZettle ikke længere er registreret hos Betalingsudbyderne.

26.3 iZettle har ret til at spærre Brugerens konto, nægte Brugeren adgang til Tjenesten og ophæve Aftalen med omgående virkning, hvis (i) det kommer til iZettles kendskab, eller hvis iZettle på anden vis har rimelig grund til at antage, at Brugeren anvender eller vil anvende Tjenesten i strid med denne Aftale eller på anden vis i strid med gældende lovgivning eller regler fastsat af Indløsere eller Betalingskortudbydere, (ii) der er fremkommet oplysninger om tekniske eller administrative forhold, som giver rimelig grund til frygt for, at Brugerens konto vil blive misbrugt, eller (iii) der findes anden rimelig grund til at antage, at Brugerens konto er blevet misbrugt eller vil blive misbrugt, (iv) Brugeren trækker sit tilsagn om behandling af persondate, jf. punkt 27.1, tilbage, (v) hvis en garanti ikke udstedes på begæring fra iZettle, jf. punkt 33.1, (vi) hvis den årlige omsætning på Brugerens MasterCard eller Visa Kort overstiger beløbet angivet i punkt 2.5, og/eller Brugeren ikke kan accepteres under en Premium iZettle Merchant Agreement eller (vii) hvis Brugeren ikke følger en begæring fra iZettle, jf. punkt 2.6.

26.4 Ved Aftalens ophør skal iZettle, medmindre andet fremgår af denne Aftale, i overensstemmelse med god skik uden ugrundet ophold over for Brugeren redegøre for eventuelle midler, som holdes adskilt for Brugerens regning, med fradrag af eventuelle forfaldne vederlag. Efter Aftalens ophør har Brugeren ikke længere ret til at anvende Tjenesten, og den udstedte licens til brug af Applikationen gælder ikke længere.

26.5 Bestemmelserne i punkt 13, 14 og 23 ovenfor gælder fortsat efter Aftalens ophør.

27. BEHANDLING AF PERSONDATA

27.1 Brugerens privatliv og beskyttelse af Brugerens personlige oplysninger er vigtig for iZettle. Brugeren anerkender at have modtaget, læst og og accepteret betingelserne i iZettles Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er en del af Aftalen ved en henvisning, og som indeholder Brugerens accept til iZettles indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og andet, som beskrevet heri, og som beskriver hvordan og til hvilke formål, iZettle indsamler, benytter, opbevarer, videregiver og beskytter de oplysninger, som Brugeren giver til iZettle. iZettle er dataansvarlig for Personlige Oplysninger, og databehandlingen foretages i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, herunder især den svenske persondatalov (1998:204) samt Lovene.

28. MEDDELELSER

28.1. Skriftlige meddelelser fra iZettle til Brugeren forfattes på dansk eller engelsk og sendes pr. e-mail til den adresse, Brugeren har oplyst, eller via Applikationen. Meddelelser, som sendes til Brugeren på denne vis, anses for at være Brugeren i hænde senest den følgende dag.

28.2. Information som iZettle efter lovgivningen skal levere til Brugeren er til rådighed via Hjemmesiden. Brugeren har ret til en skriftlig version af Aftalen. Anmodning herom skal skriftligt sendes til adressen anført først i denne Aftale.

29. OVERDRAGELSE

29.1 Brugeren har ikke ret til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med Tjenesten eller sin konto til andre uden iZettles skriftlige godkendelse. iZettle har ret til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Aftalen uden Brugerens samtykke.

30. TILLÆG OG ÆNDRINGER

30.1 iZettle har ret til fra tid til anden at tilføje tillæg til og foretage ændringer af denne Aftale. Sådanne ændringer foretages på dansk. Hvis Brugeren er en forbruger, underrettes Brugeren om ændringerne, og ændringerne træder i kraft 2 måneder efter sådan underretning. Hvis Brugeren ikke accepterer de annoncerede ændringer eller tillæg, har Brugeren ret til at opsige Aftalen som angivet i pkt. 26. Hvis Brugeren ikke har opsagt overfor iZettle før ændringerne træder i kraft, anses Brugeren for at have godkendt ændringerne. Hvis Brugeren ikke er en forbruger, træder ændringerne i kraft straks de er offentliggjort af iZettle ved angivelse på Hjemmesiden eller på anden vis.

30.2 iZettle har altid ret til med øjeblikkelig virkning at vedtage ændringer (inklusive prisændringer), som kræves i henhold til lovgivning, bestemmelser eller beslutninger fra offentlige myndigheder eller bestemmelser og regler fastsat af Indløserne eller Betalingskortudbyderne.

31. TVISTER OG LOVVALG

31.1 Tvist angående tolkning og anvendelse af Aftalen, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, skal afgøres ved svensk domstol i Stockholm i henhold til svensk ret. Hvis Brugeren i henhold til gældende ufravigelig dansk lov skal anses for en forbruger i forhold til brug af Tjenesten og anvendelsen af Aftalen, skal tvister med Brugeren dog afgøres ved dansk domstol i København i henhold til dansk ret, hvor dette måtte følge af præceptive danske regler, inklusiv sådanne dele af dansk international privatret, der måtte foreskrive eller tillade anvendelse af svensk ret, selvom Brugeren anses for en forbruger.

31.2 Er Brugeren en forbruger, kan Brugeren kontakte Forbrugerklagenævnet i forbindelse med en tvist mellem Brugeren og iZettle.

31.3 Ved eventuel uoverensstemmelse mellem Aftalen og regler fra Betalingsudbyderne, skal Betalingsudbydernes regler have forrang i det omfang sådan forrang ikke strider mod gældende præceptiv lovgivning.

31.4 Der foreligger ingen garantifond eller garantiordning, der dækker tab ved iZettles konkurs mv.

32. FORTOLKNING

32.1 Denne Aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Aftalens genstand. Aftalen erstatter og ophæver dermed alle tidligere aftaler, aftaleudkast, sikkerhedsstillelser, sideaftaler, erklæringer og forpligtelser af enhver art foretaget af eller på vegne af partnerne, både skriftligt og mundtligt, vedrørende aftalens genstand.

32.2 Dette afsnit hverken begrænser eller udelukker parternes ansvar i henhold til bevidst fremsatte urigtige oplysninger eller fortielse af oplysninger forud for Aftalens indgåelse.

33. TREDJEPARTS HJEMMESIDER

33.1 Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, der ikke er under iZettles kontrol. iZettle påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider. Brugeren er selv ansvarlig for enhver brug af tredjemands hjemmesider. Brugeren bør nøje læse eventuelle vilkår gældende for sådanne hjemmesider samt vurdere sidernes persondata politik.

34. PERSONLIG GARANTI

34.1 Hvis Brugeren ikke er en fysisk person, har iZettle efter eget frie skøn ret til at afkræve den eller de relevante direktør(er), partner(e) eller anden person en personlig garanti over for iZettle til sikkerhed for Brugerens forpligtelser under Aftalen. Betingelserne i en sådan garanti skal være med en form og et indhold, der kan accepteres af iZettle, og garantien skal afgives indenfor den af iZettle fastsatte frist.

35. AUDIT

35.1 Brugeren anerkender, at iZettle har ret til selv eller gennem tredjemand at udføre enhver form for audit af Brugerens virksomhed (herunder on-site audit), som iZettle måtte finde fornøden, til at sikre overholdelse af Aftalen, gældende lovgivning, regler fra Indløserne eller Betalingskortudbyderne.

Denne Aftale gælder fra 8 april 2016 og indtil videre.

Brugeren giver hermed samtykke til iZettles behandling og udlevering af persondata som beskrevet i pkt 27. Brugeren accepterer, at iZettle anvender de oplysninger brugeren har givet iZettle om adresser og telefonnumre til at sende nyhedsbreve og anden markedsføring fra iZettle via e-mail, SMS og lignende til brugeren, jf. punkt 27.